Projekt RODINNÉ CENTRUM FILIP

Zařízení rodinného typu pro předškolní děti, děti mlad. škol. věku a jejich rodiče pro Žďár nad Sázavou a spádovou oblast.

Cílem projektu občanského sdružení VerVia – Rodinné centrum Filip – je pomáhat rodičům a dětem s různými handicapy,ať už jsou tělesné, smyslové či osobnostní. Nabízet jim komplexní potřebnou pomoc formou specifických služeb, vzdělávání, poskytovat jim potřebné poradenství a ukázat jim cestu ze složité životní situace. Občanské sdružení VerVia chce stále připomínat potřebnost pomoci této skupině obyvatelstva, která díky svému znevýhodnění a malé vyjednávací síle je často přehlédnuta a nevyslyšena.

Realizací tohoto projektu umožníme překonat rodičům (převážně ženám) pečujícím o děti překážky plynoucí z dlouhodobého vyloučení z trhu práce z důvodu péče o děti, zvláště pak o děti zdravotně postižené.

Zdravotně postižené děti a jejich pečující rodiče jsou kategorií zvlášť ohroženou sociálním vyloučením, rodičům pak i ztíženou možností uplatnění na trhu práce.

Domníváme se, že bezbariérové centrum pro děti umožní těmto dětem integraci a rodičům možnost zapojení se do vzdělávání a na trh práce.

U cílové skupiny zvýšíme kvalifikovanost, motivaci, aktivizujeme k hledání nových možností na trhu práce včetně možnosti sebezaměstnání.

Hlídáním a péčí o děti odstraníme bariéry bránící k přístupu ke vzdělání a na trh práce a sladíme rodinný a pracovní život tak, aby tato cílová skupina měla šanci uspět na trhu práce.

Projekt tedy poskytuje komplexní aktivity zahrnující zabezpečení péče o děti a vzdělávání rodičů včetně poskytnutí poradenství související se vstupem na trh práce.

Cíle projektu

1. Rozšířit stávající nabídku služeb poskytovaných rodinám s handicapovanými dětmi ve městě Žďár nad Sázavou a jeho spádové oblasti. Využívat inovace metod v edukaci, které podporují počáteční vzdělávání.

2. Pomáhat s bezproblémovým sociálním začleněním se handicapovaných dětí mezi kamarády a zároveň jim nabídnout individuální terapeutickou a rehabilitační podporu při jejich vývoji a vzdělávacích aktivitách. Hlavním přínosem bude pravidelné a systematické využívání rehabilitací, masáží, logopedie a biofeedbacku.

3. Pomáhat se začleněním se do společenského, pracovního života ženám a matkám handicapovaných dětí, zároveň jim nabídnout pomoc a podporu při jejich společenských a pracovních aktivitách.

4. Zajišťovat rodičům pečujícím o handicapované dítě odbornou a profesionální dopomoc při péči o jejich dítě v centru Filip a v případě nemoci handicapovaných dětí i v soukromí rodiny.

5. V případě potřeby zajišťovat odbornou pomoc a poradenství i dalším blízkým osobám handicapovaného dítěte, resp. zajišťovat pomoc a poradenství osobám pečujícím o druhé.

6. Zajistit další vzdělávání dospělých formou odborných přednášek, seminářů a zejména kurzů, které budou akreditovány. Vyvíjet osvětovou a publikační činnost vytvářením metodických příruček pro osoby starající se a pečující o druhé.

Nabídka služeb

V rámci specifických služeb bude rodinné centrum Filip nabízet následující služby:

1. Rehabilitace pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku

2. Masáže pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku

3. Logopedie – pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku

4. Biofeedback – pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku

1. Centrum pro děti - celodenní krátkodobé hlídání dětí v bezbariérovém prostředí, a to především těch dětí, jejichž rodiče se budou účastnit vzdělávacích a poradenských aktivit v centru.
Centrum pro děti bude otevřeno denně od pondělí do pátku od 8.00 – 18.00 hodin s možností flexibilní úpravy provozní doby podle požadavků rodičů.
V centru pro děti bude současně maximálně 5 dětí, v případě potřeby bude k dispozici osobní asistent (u zdravotně handicapovaných dětí).
Rodiče budou děti přihlašovat pomocí interaktivních webových stránek Rodinného centra Filip.
Zároveň začne fungovat i tzv. babysiting – hlídání dětí doma.

2. Poradenství - pro rodiče bude zajištěno následující poradenství:

 • kariérové
 • psychologické
 • pracovněprávní
 • sociální
 • poradenství pro zahájení podnikání

Každý poradce bude k dispozici klientům podle předem stanoveného rozvrhu s možností flexibilního posunutí této doby podle možností a požadavků klientů.

Každému klientovi z cílové skupiny, který bude mít zájem, bude poskytnuto tzv. kariérové poradenství, včetně osobního auditu.

Psychologické poradenství by mělo vést k harmonizaci a vyladění osobnosti rodiče pečujícího o dítě.

V rámci poradenství pro zahájení podnikání budou moci klienti konzultovat veškeré problémy spojené se zahájením podnikání, včetně podnikatelského záměru, marketingových strategií atd.

V rámci pracovněprávního poradenství budou klientům poskytovány rady a pomoc při řešení otázek spojených s nástupem do zaměstnání.

Sociální poradenství nabídne klientům z cílové skupiny individuální poradenství v oblasti aktivit a podpor spojených s péčí o zdravotně postižené dítě.

3. Samostatné semináře a přednášky – budou připraveny a po celou dobu trvání projektu průběžně realizovány semináře z oblasti rozvoje rodičovských kompetencí.

4. Kvalifikační a aktivizační kurzy – v rámci této aktivity budou připraveny kvalifikační a aktivizační kurzy na podporu návratu do zaměstnání s možností získat i novou kvalifikaci, event. absolvovat kurz Základy podnikání a připravit se na sebezaměstnávání.
Klienti budou mít na výběr více kurzů, které se budou realizovat v průběhu projektu podle zájmu.

Odborné zajištění

 • pravidelná spolupráce s dětským neurologem (prim. MUDr. Ilona Součková),
 • pravidelná spolupráce s příslušnými pediatry, dětským oddělením nemocnice,
 • zaměstnanci: speciální pedagogové, rehabilitační pracovník, psycholog, zkušení pedagogičtí pracovníci,
 • spolupráce s ostatními zařízeními podobného typu v ČR,
 • spolupráce s SPC Žďár nad Sázavou,
 • spolupráce se základními školami,
 • spolupráce se speciální MtŠ Jihlava,
 • spolupráce se sdružením APLA.

Cílové skupiny

1. Děti předškolního nebo ml.šk. věku, zejména se zdravotním, smyslovým nebo obnostním postižením.

2. Rodiče dětí se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.

3. Osoby blízké pečující o závislé členy rodiny.

4. Společensky znevýhodněné osoby

Cílovou skupinu tvoří osoby pečující o děti předškolního a mladšího školního věku, tedy převážně maminky po mateřské dovolené pobírající rodičovský příspěvek, pečující o zdravotně postižené děti, nezaměstnané s dětmi v této věkové kategorii a ženy začínají podnikání.
Tato skupina má z nejrůznějších důvodů ztížený přístup na trh práce, mezi hlavní patří především péče o dítě a malá předchozí pracovní zkušenost.
Výše uvedené skutečnosti řadí osoby pečující o děti mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči.
Cílovou skupinou jsou v tomto projektu především děti předškolního a mladšího školního věku, a to děti převážně zdravotně postižené.

Financování projektu

Občanské sdružení VerVia spolupracuje velmi úzce se vzdělávací společností FAKTA, v.o.s.

Na základě této spolupráce je právě dokončován projekt rodinného centra Filip.

Financování bude uskutečňováno prostřednictvím čerpání dotací z ESF – Lidské zdroje a zaměstnanost – Číslo výzvy: 54, Oblast podpory: 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (http://www.esfcr.cz/file/7719_3_1/download/).

V případě, že bude projekt Rodinného centra Filip vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci, pokud nebude v právním aktu o poskytnutí podpory rozhodnuto jinak.

Způsobilé výdaje projektu (viz odkaz výzvy) budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu.

Dalšími finančními zdroji jsou finanční dary od fyzických nebo právnických osob a dotace z městských a krajských grantů.